Nếu bạn có khiếu nại, bạn phải làm gì?

 

Chúng tôi hoan nghênh các gợi ý, lời khen và khiếu nại của bạn như một cơ hội để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào về dịch vụ được cung cấp cho bạn, vui lòng cho chúng tôi cơ hội để khắc phục vấn đề bằng cách liên hệ với nhân viên môi giới được ủy quyền của bạn về khiếu nại của bạn lần đầu tiên. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết khiếu nại của bạn trong vòng 5 ngày làm việc.

Nếu khiếu nại của bạn không được giải quyết đầy đủ trong thời gian này, vui lòng liên hệ với Quản lý khiếu nại của Công ty Mạng môi giới cộng đồng Pty Ltd:

T: (08) 9480 8950

E: compliance@cbnet.com.au

P: PO Box 1183, WEST PERTH WA 6872.

Vui lòng đánh dấu phong bì là “Thông báo khiếu nại”.

Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết khiếu nại của bạn một cách nhanh chóng và công bằng và không muộn hơn 30 ngày kể từ khi nhận được phản hồi.

Công ty Mạng môi giới cộng đồng Pty Ltd là thành viên của Tổ chức Khiếu nại Tài chính Úc (AFCA). Nếu khiếu nại của bạn không thể được giải quyết đến sự hài lòng của bạn bởi chúng tôi, bạn có quyền trình bày vấn đề cho AFCA. AFCA cung cấp giải quyết khiếu nại dịch vụ tài chính công bằng và độc lập miễn phí cho khách hàng. Bạn có thể liên hệ với AFCA theo:

W: www.afca.org.au

E: info@afca.org.au

P: 1800 931 678 (cuộc gọi miễn phí)

Địa chỉ viết thư đến: Tổ chức Khiếu nại Tài chính Úc, GPO Box 3, Melbourne VIC 3001

Công ty Mạng môi giới cộng đồng Pty Ltd là thành viên chính của NIBA và nhân viên và nhà môi giới được ủy quyền của Công ty Mạng môi giới cộng đồng Pty Ltd đã áp dụng Mã đạo đức môi giới bảo hiểm.